مصاحبه ی با استیلی

اولین روز تمرین پرسپولیس چه طور بود

مادنبال این بودیم هرچه زود تر کار خودرا شروع کنیم از همین رو بچه ها را جمع کردیم تاطبق برنامه از امادگی ان ها باخبر شویم

ظاهرا دومین جلسه در ژرفشی برگزار میشود

متوجه شدیم که وضعیت بچه ها خوب است وتمرین رابه درفشی فرانتقال دادیم

بازیکنان انگیزه یزیادی دارند

ببله البته شرایط انظباطی هم برایم مهم است

شنیده می شود چند گزینه داشتید که به خاطرمسایل مالی به توفق نرسیدید

تاسفانه بعضی ها از ما 800 و900 ملیون یا حتی یک ملیارد میخواستند

اما سازمان لیگ هم به دنبال محار آن است

اگر منظورتان رعایت سقف قرارداد هاست باید بگویم که اصلا رعایت نمیشود بعضی از بازیکن ها هم مثل کریمی و حقیقی قرارداد سفید میبندند.

آیا در این سال ها نشانی از این مسائل مانده؟

چرا نمانده؟

اما به هر حال تیم بازیکن خوب هم میخواهد...

قبول دارم

/ 0 نظر / 3 بازدید